وبگاه خبری تیم فوتبال «نسل ابومسلم» رهپویان آفتاب شرقی http://www.aboumoslemfc.ir 2017-03-23T02:29:16+01:00 text/html 2017-03-14T05:45:23+01:00 www.aboumoslemfc.ir مصطفی رحمتی نتایج هفته دهم لیگ دسته سوم ، پیروزی مشکی ها http://www.aboumoslemfc.ir/post/394 <font face="tahoma" color="#000" size="2"><span style="font-size: small;">به گزارش دی اسپورت؛ روز نخست از هفته دهم مسابقات لیگ دسته سوم امروز پیگیری شد که نتایج زیر رقم خورد.<br><br></span></font><font face="tahoma" color="#000" size="2"><span style="font-size: small;">نسل ابومسلم مشهد 2-&nbsp; 1 شهدای ماکران میاندرود<br></span></font><br><div align="center"><font face="tahoma" color="#000" size="2"><br> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td colspan="11" align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr class="trheader"> <td align="center" height="15" width="100%"><span style="font-size: small;"><span class="aheader"> لیگ 3 مرحله دوم - گروه B</span></span></td> <td align="right" width="10%"><br></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr class="tr2header" align="center"> <td class="t000" align="center"><br></td> <td class="t100" align="center" height="15"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">دی اسپورت</span></span></td> <td class="t200" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">بازیها</span></span></td> <td class="t300" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">برد</span></span></td> <td class="t400" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">مساوی</span></span></td> <td class="t500" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">باخت</span></span></td> <td class="t600" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">گل زده</span></span></td> <td class="t700" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">گل خورده</span></span></td> <td class="t800" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">تفاضل گل</span></span></td> <td class="t900" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">امتیاز</span></span></td> <td class="t900" align="center"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">پرسپولیس مشهد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">18</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">15</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">17</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">شهدای بابلسر</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">16</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">انتظار بجنورد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">13</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">16</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">استقلال جوان گلستان</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">13</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">16</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">استقلال نوین بجنورد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">14</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">اسپیدار تهران</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">13</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">7</span></font></td> <td class="t101"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">نسل ابومسلم مشهد</span></font></td> <td class="t201"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">9</span></font></td> <td class="t301"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">3</span></font></td> <td class="t401"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">4</span></font></td> <td class="t501"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">2</span></font></td> <td class="t601"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">8</span></font></td> <td class="t701"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">10</span></font></td> <td class="t801"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">-2</span></font></td> <td class="t901"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">13</span></font></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">شهدای ماکران میانرود</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">20</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">15</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">امید حسن آباد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">12</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-1</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">بهمن سبز البرز</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">21</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-17</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">3</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> </font><br><font face="tahoma" color="#000" size="2"><span style="font-size: small;"></span></font></div> text/html 2017-03-13T04:53:01+01:00 www.aboumoslemfc.ir مصطفی رحمتی برنامه هفته هفتم تا دوازدهم لیگ دسته سوم ‏ http://www.aboumoslemfc.ir/post/386 به گزارش "دی اسپورت" و به نقل از سازمان لیگ، برنامه مسابقات هفته هفتم تا دوازدهم مرحله دوم لیگ دسته سوم فصل 96-95 به شرح ‏زیر است:‏<br>لازم به ذکر است: زمان نیم فصل نقل و انتقالات مسابقات مرحله دوم لیگ دسته سوم از تاریخ 22 اسفند 95 آغاز می شود و 16 ‏فرودین 96 ادامه خواهد داشت. ‏<br><br>هفته ششم یکشنبه24بهمن95 <br>نسل ابومسلم مشهد <font color="#FF0000">0 - 0</font> انتظار بجنورد– ساعت 14:15- ورزشگاه تختی مشهد&nbsp; <br><br><br>هفته هفتم ، سه شنبه3اسفند95‏ <br>شهدا بابلسر-&nbsp;&nbsp; نسل ابومسلم مشهد‏ <font color="#FF0000">2 – 2 </font>ساعت ‏14:30‏ - ورزشگاه ‏شهیدعلیزاده ‏بابلسر ‏<br><font color="#FF0000"><br><font color="#000000">هفته هشتم دوشنبه9 اسفند 95‏ </font><font color="#000000"><br>اسپیدار تهران <font color="#FF0000">1 -&nbsp; 1 </font>نسل ابومسلم مشهد ‏– ساعت ‏14:30‏ - ورزشگاه ‏عطرسیب باقرشهر</font></font><br><br><font color="#FF0000"><br><font color="#000000">شنبه 14 اسفند 95‏&nbsp; ‏ دیدارمعوقه ازهفته ‏چهارم </font><font color="#000000"><br>نسل ابومسلم مشهد-امید حسن آباد – ساعت ‏14‏ - ورزشگاه تختی ‏مشهد</font></font><br><br><font color="#333333">هفته نهم ، چهار‏شنبه 18 اسفند 95‏ <br>نسل ابومسلم مشهد <font color="#FF0000">1- 0</font> بهمن سبز البرز‏– ساعت ‏14:00‏ - ورزشگاه ‏تختی مشهد</font><br><br>هفته دهم ‏، دو شنبه 23 اسفند95<br>نسل ابومسلم مشهد <font color="#FF0000">2 - 1</font> شهدای ماکران میاندرود ‏‏– ساعت ‏14‏ - ورزشگاه ‏ تختی مشهد<br><br><font color="#FF0000">هفته یازدهم ، چهارشنبه 9فروردین96‏&nbsp; ‏&nbsp; ‏<br>استقلال نوین بجنورد- نسل ابومسلم ‏مشهد ‏‏‏– ساعت ‏15‏ - ورزشگاه ‏19مهر بجنورد</font><br><br>هفته دوازدهم ، سه شنبه15فروردین96‏ <br>نسل ابومسلم مشهد- پرسپولیس مشهد ‏‏‏– ساعت ‏15‏ - ورزشگاه ‏تختی مشهد<br> text/html 2017-03-09T04:56:07+01:00 www.aboumoslemfc.ir مصطفی رحمتی نتایج هفته نهم لیگ دسته سوم فوتبال ، پیروزی مشکی ها +جدول http://www.aboumoslemfc.ir/post/393 <p><font face="tahoma" color="#000" size="2"><span style="font-size: small;">به گزارش" دی اسپورت "؛ هفته نهم لیگ دسته سوم پیگیری شد و نتایج زیر حاصل شد :</span></font></p><font face="tahoma" color="#000" size="2"> <p><span style="font-size: small;">سه ‏شنبه17اسفند 95‏&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: small;">نسل ابومسلم مشهد 1 - 0 بهمن سبز البرز‏&nbsp; <br></span></p></font><div align="center"><table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td colspan="11" align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr class="trheader"> <td align="center" height="15" width="100%"><span style="font-size: small;"><span class="aheader"> لیگ 3 مرحله دوم - گروه B</span></span></td> <td align="right" width="10%"><br></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr class="tr2header" align="center"> <td class="t000" align="center"><br></td> <td class="t100" align="center" height="15"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">دی اسپورت</span></span></td> <td class="t200" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">بازیها</span></span></td> <td class="t300" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">برد</span></span></td> <td class="t400" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">مساوی</span></span></td> <td class="t500" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">باخت</span></span></td> <td class="t600" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">گل زده</span></span></td> <td class="t700" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">گل خورده</span></span></td> <td class="t800" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">تفاضل گل</span></span></td> <td class="t900" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">امتیاز</span></span></td> <td class="t900" align="center"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small; color: #008000;">1</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small; color: #008000;">پرسپولیس مشهد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small; color: #008000;">9</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small; color: #008000;">5</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small; color: #008000;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small; color: #008000;">2</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small; color: #008000;">18</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small; color: #008000;">13</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small; color: #008000;">5</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small; color: #008000;">17</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small; color: #008000;">2</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small; color: #008000;">انتظار بجنورد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small; color: #008000;">9</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small; color: #008000;">4</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small; color: #008000;">4</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small; color: #008000;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small; color: #008000;">13</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small; color: #008000;">9</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small; color: #008000;">4</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small; color: #008000;">16</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">شهدای بابلسر</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">16</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">اسپیدار تهران</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">13</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">استقلال جوان گلستان</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">13</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">شهدای ماکران میانرود</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">19</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">13</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">استقلال نوین بجنورد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">8</span></font></td> <td class="t101"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">نسل ابومسلم مشهد</span></font></td> <td class="t201"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">8</span></font></td> <td class="t301"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">2</span></font></td> <td class="t401"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">4</span></font></td> <td class="t501"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">2</span></font></td> <td class="t601"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">6</span></font></td> <td class="t701"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">9</span></font></td> <td class="t801"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">-3</span></font></td> <td class="t901"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">10</span></font></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">امید حسن آباد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">12</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-1</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">بهمن سبز البرز</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">21</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-17</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">3</span></td> </tr> </tbody> </table> </div> text/html 2017-03-05T05:59:48+01:00 www.aboumoslemfc.ir مصطفی رحمتی زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ سه اعلام شد http://www.aboumoslemfc.ir/post/392 <p><font face="tahoma" color="#000" size="2"><span style="font-size: small;">به گزارش "دی اسپورت" ،زمان نقل و انتقالات نیم فصل مرحله نهایی لیگ سه از تاریخ 22 اسفندماه آغاز و در روز 16 فروردین ماه 96 پایان می یابد. </span></font></p><font face="tahoma" color="#000" size="2"><p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;">تیمها در این مدت می توانند 6 بازیکن را فسخ و 6 بازیکن جایگزین کنند،همچنین تیمها از گرفتن دو بازیکن سهمیه فیفا نیز می توانند استفاده کنند.</span></p> <p>&nbsp;<span style="font-size: small;">مرحله دوم لیگ دسته سوم در سه گروه ده تیمی در حال پیگیری است.</span></p></font> text/html 2017-02-28T07:06:58+01:00 www.aboumoslemfc.ir مصطفی رحمتی نتایج هفته هشتم لیگ دسته سوم ، ادامه تساوی های مشکی http://www.aboumoslemfc.ir/post/391 به گزارش "دی اسپورت "،&nbsp;&nbsp; هفته هشتم لیگ دسته سوم&nbsp; با انجام&nbsp; 9 دیدار پیگیری شد و نتایج زیر حاصل شد&nbsp; :<br><br>هفته هشتم / دوشنبه / مورخ 9 / 12 /95- ساعت 14:30<br><br><font color="#FF0000">اسپیدار تهران&nbsp; 1 - 1 نسل ابومسلم مشهد<br><br></font><div align="center">&nbsp; <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td colspan="11" align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr class="trheader"> <td align="center" height="15" width="100%"><span style="font-size: small;"><span class="aheader"> لیگ 3 مرحله دوم - گروه B</span></span></td> <td align="right" width="10%">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr class="tr2header" align="center"> <td class="t000" align="center">&nbsp;</td> <td class="t100" align="center" height="15"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">دی اسپورت</span></span></td> <td class="t200" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">بازیها</span></span></td> <td class="t300" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">برد</span></span></td> <td class="t400" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">مساوی</span></span></td> <td class="t500" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">باخت</span></span></td> <td class="t600" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">گل زده</span></span></td> <td class="t700" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">گل خورده</span></span></td> <td class="t800" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">تفاضل گل</span></span></td> <td class="t900" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">امتیاز</span></span></td> <td class="t900" align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">پرسپولیس مشهد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">15</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">14</span></td> <td class="t901">&nbsp;</td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">اسپیدار تهران</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">13</span></td> <td class="t901">&nbsp;</td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">انتظار بجنورد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">13</span></td> <td class="t901">&nbsp;</td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">شهدای بابلسر</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">13</span></td> <td class="t901">&nbsp;</td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">شهدای ماکران میانرود</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">18</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t901">&nbsp;</td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">استقلال نوین بجنورد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t901">&nbsp;</td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">استقلال جوان گلستان</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-1</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t901">&nbsp;</td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">امید حسن آباد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t901">&nbsp;</td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">9</span></font></td> <td class="t101"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">نسل ابومسلم مشهد</span></font></td> <td class="t201"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">7</span></font></td> <td class="t301"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">1</span></font></td> <td class="t401"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">4</span></font></td> <td class="t501"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">2</span></font></td> <td class="t601"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">5</span></font></td> <td class="t701"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">9</span></font></td> <td class="t801"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">-4</span></font></td> <td class="t901"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;">7</span></font></td> <td class="t901">&nbsp;</td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">بهمن سبز البرز</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">20</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-16</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">3</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p></div> text/html 2017-02-22T09:15:06+01:00 www.aboumoslemfc.ir مصطفی رحمتی نتایج هفته هفتم لیگ دسته سوم ، تساوی خارج از خانه نسل ابومسلم http://www.aboumoslemfc.ir/post/389 به گزارش"دی اسپورت "،&nbsp; هفته هفتم لیگ دسته سوم در شهرهای مختلف کشور برگزار شد و نتایج زیر حاصل شد:<br><br>سه شنبه 3 /12 / 95<br>&nbsp;<br><font color="#FF0000">شهدای بابلسر2- 2نسل ابومسلم مشهد&nbsp; </font><br><div align="center"><font face="tahoma" color="#000" size="2"><br> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td colspan="11" align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr class="trheader"> <td align="center" height="15" width="100%"><span style="font-size: small;"><span class="aheader"> لیگ 3 مرحله دوم - گروه B</span></span></td> <td align="right" width="10%"><br></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr class="tr2header" align="center"> <td class="t000" align="center"><br></td> <td class="t100" align="center" height="15"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">دی اسپورت</span></span></td> <td class="t200" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">بازیها</span></span></td> <td class="t300" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">برد</span></span></td> <td class="t400" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">مساوی</span></span></td> <td class="t500" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">باخت</span></span></td> <td class="t600" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">گل زده</span></span></td> <td class="t700" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">گل خورده</span></span></td> <td class="t800" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">تفاضل گل</span></span></td> <td class="t900" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">امتیاز</span></span></td> <td class="t900" align="center"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">پرسپولیس مشهد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">14</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">13</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">اسپیدار تهران</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">12</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">شهدای بابلسر</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">12</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">شهدای ماکران میانرود</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">16</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">انتظار بجنورد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">استقلال جوان گلستان</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-1</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">امید حسن آباد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">استقلال نوین بجنورد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-1</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">نسل ابومسلم مشهد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-4</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">بهمن سبز البرز</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">17</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-14</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">3</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> </font></div> text/html 2017-02-19T04:42:00+01:00 www.aboumoslemfc.ir مصطفی رحمتی نسل ابومسلم مشهد ، امید حسن آباد ، شنبه 1395/12/14 ساعت 14 ، ورزشگاه تختی مشهد http://www.aboumoslemfc.ir/post/388 به گزارش"دی اسپورت"،دیدار معوقه هفته چهارم بین تیم های نسل ابومسلم مشهد _ امید حسن آباد روز شنبه مورخ 1395/12/14 ساعت 14 در ورزشگاه تختی مشهد برگزار میگردد.<br><br>همچنین دیدار تیم های استقلال نوین بجنورد _ امید حسن آباد از هفته هشتم روز سه شنبه مورخ 1395/12/10 ساعت 14:30 در ورزشگاه 19 مهر بجنورد برگزار میگردد. text/html 2017-02-13T04:39:43+01:00 www.aboumoslemfc.ir مصطفی رحمتی نتایج هفته ششم لیگ دسته سوم ، تساوی نسل ابومسلم در خانه http://www.aboumoslemfc.ir/post/387 به گزارش"دی اسپورت"، نتایج هفته ششم مرحله دوم&nbsp; لیگ دسته سوم فوتبال کشور به شرح زیر می باشد:<br>&nbsp;<br>&nbsp;یکشنبه 95/11/24:<br><br>نسل ابومسلم مشهد 0 - 0 انتظار بجنورد<br><br><br>شهدای ماکران میاندرود 3 - 0 پرسپولیس مشهد<br><br><br>&nbsp;<br> text/html 2017-02-08T09:34:59+01:00 www.aboumoslemfc.ir مصطفی رحمتی نتایج هفته پنجم لیگ دسته سوم ، تساوی نسل ابومسلم در خارج از خانه http://www.aboumoslemfc.ir/post/385 هفته پنجم سه شنبه19بهمن95 <br><br><b>استقلال جوان گلستان 0 - 0 نسل ابومسلم مشهد<br></b><div align="center"> <br> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td colspan="11" align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr class="trheader"> <td align="center" height="15" width="100%"><span style="font-size: small;"><span class="aheader"> لیگ 3 مرحله دوم - گروه B</span></span></td> <td align="right" width="10%"><br></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr class="tr2header" align="center"> <td class="t000" align="center"><br></td> <td class="t100" align="center" height="15"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">دی اسپورت</span></span></td> <td class="t200" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">بازیها</span></span></td> <td class="t300" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">برد</span></span></td> <td class="t400" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">مساوی</span></span></td> <td class="t500" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">باخت</span></span></td> <td class="t600" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">گل زده</span></span></td> <td class="t700" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">گل خورده</span></span></td> <td class="t800" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">تفاضل گل</span></span></td> <td class="t900" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">امتیاز</span></span></td> <td class="t900" align="center"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">پرسپولیس مشهد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">12</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">شهدای بابلسر</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">انتظار بجنورد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">اسپیدار تهران</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">استقلال نوین بجنورد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">شهدای ماکران میانرود</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">استقلال جوان گلستان</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-3</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">امید حسن آباد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">نسل ابومسلم مشهد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-4</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">بهمن سبز البرز</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">13</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-10</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">3</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp; <br></p></div> text/html 2017-02-04T04:43:45+01:00 www.aboumoslemfc.ir مصطفی رحمتی نتایج هفته چهارم لیگ دسته سوم ، لغو دیدار نسل ابومسلم در مشهد http://www.aboumoslemfc.ir/post/384 هفته چهارم پنجشنبه14بهمن95 <br>مقاومت تهران 2 - 0 خوشه طلایی ثنا ساوه<br>شهرداری کامیاران 1 – 1 اتحاد ساری<br>صنعت ساری 1 – 0 چوکا تالش<br>ملی پوشان تبریز 2 - 1 پیام مقاومت ساری<br>انتظار بجنورد 3 - 1 استقلال جوان گلستان<br>شهدا بابلسر 1 - 0 شهدای ماکران میاندرود<br>بهمن سبز البرز 2 - 0 استقلال نوین بجنورد<br>اسپیدار تهران 2 - 2 پرسپولیس مشهد<br><font color="#FF0000">نسل ابومسلم مشهد- امید حسن&nbsp; اباد - لغو شد</font><br> text/html 2017-02-02T07:41:29+01:00 www.aboumoslemfc.ir مصطفی رحمتی نحوه صعود و سقوط تیم ها در لیگ دسته سوم http://www.aboumoslemfc.ir/post/383 <div align="justify">به گزارش"دی اسپورت"، این روزها در خصوص نحوه صعود و سقوط تیمها در لیگ دسته سوم خبرهای غیر رسمی از منابع غیر معتبر باعث شده تا تیمها را سردرگم کند.این موضوع باعث شد که تا در صحبتی با امیر حسین فراهانی(مسئول برگزاری مسابقات لیگ دسته سوم)اطلاع دقیقی از نحوه صعود و سقوط تیم ها کسب کنیم که در ادامه به آن می پردازیم.<br><br>نحوه صعود:<br><br>در مرحله دوم و پایانی لیگ دسته سوم که تیم ها در سه گروه10تیمی تقسیم شده اند در نهایت تیم نخست از هر گروه به طور مستقیم به لیگ دسته دوم صعود می کند.همچنین تیم های دوم گروه های سه گانه به همراه بهترین تیم سوم به پلی آف می روند پس از برگزاری بازی های پلی آف که به صورت رفت و برگشت خواهد بود دو تیم برنده نیز به لیگ دسته دوم صعود می کنند به این ترتیب در پایان مرحله دوم و برگزاری دیدارهای پلی آف در مجموع5تیم به لیگ دسته دوم صعود می کنند. <br></div> text/html 2017-01-29T09:27:06+01:00 www.aboumoslemfc.ir مصطفی رحمتی نتایج هفته سوم مرحله دوم لیگ دسته سوم ،،، دربی مشهد به نفع سرخ ها http://www.aboumoslemfc.ir/post/382 <b>شنبه&nbsp; 9 بهمن 95 <br>پرسپولیس مشهد 3 - 1 نسل ابومسلم مشهد</b><br>استقلال نوین بجنورد 1 - 0 اسپیدار تهران<br>ملی حفاری اهواز 2 - 0 پاراگ تهران<br>شاهین پارس تهران 1 - 2 زاگرس چهارمحال<br>مس نوین کرمان 2 – 0 برق شیراز<br>پرسپولیس گناوه 1 - 1 پرسپولیس برازجان<br>شهرداری فیروز اباد 0 - 0 شهرداری بم <br><div align="center"><table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="11" align="center"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr class="trheader"><td align="center" height="15" width="100%"><span class="aheader" style="font-size: small;">لیگ 3 مرحله دوم - گروه B</span></td> <td align="right" width="10%"><br></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr class="tr2header" align="center"> <td class="t000" align="center"><br></td> <td class="t100" align="center" height="15"><span class="a2header" style="font-size: small;">دی اسپورت</span></td> <td class="t200" align="center"><span class="a2header" style="font-size: small;">بازیها</span></td> <td class="t300" align="center"><span class="a2header" style="font-size: small;">برد</span></td> <td class="t400" align="center"><span class="a2header" style="font-size: small;">مساوی</span></td> <td class="t500" align="center"><span class="a2header" style="font-size: small;">باخت</span></td> <td class="t600" align="center"><span class="a2header" style="font-size: small;">گل زده</span></td> <td class="t700" align="center"><span class="a2header" style="font-size: small;">گل خورده</span></td> <td class="t800" align="center"><span class="a2header" style="font-size: small;">تفاضل گل</span></td> <td class="t900" align="center"><span class="a2header" style="font-size: small;">امتیاز</span></td> <td class="t900" align="center"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">شهدای ماکران میانرود</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">پرسپولیس مشهد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">شهدای بابلسر</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">اسپیدار تهران</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">انتظار بجنورد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">استقلال نوین بجنورد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">استقلال جوان گلستان</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-1</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><b><span style="font-size: small;">8</span></b></td> <td class="t101"><b><span style="font-size: small;">نسل ابومسلم مشهد</span></b></td> <td class="t201"><b><span style="font-size: small;">3</span></b></td> <td class="t301"><b><span style="font-size: small;">1</span></b></td> <td class="t401"><b><span style="font-size: small;">0</span></b></td> <td class="t501"><b><span style="font-size: small;">2</span></b></td> <td class="t601"><b><span style="font-size: small;">2</span></b></td> <td class="t701"><b><span style="font-size: small;">6</span></b></td> <td class="t801"><b><span style="font-size: small;">-4</span></b></td> <td class="t901"><b><span style="font-size: small;">3</span></b></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">امید حسن آباد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-1</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">بهمن سبز البرز</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">11</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-10</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">0</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p></div> text/html 2017-01-25T12:19:30+01:00 www.aboumoslemfc.ir مصطفی رحمتی آخرین روز نقل و انتقالات ، جدول لیگ دسته سوم فوتبال فصل 95 - 96 http://www.aboumoslemfc.ir/post/381 <div align="justify"> &nbsp;امیر حسین فراهانی مسئول برگزاری مسابقات لیگ دسته سوم در گفتگو با خبرنگار" دی اسپورت" گفت&nbsp; :آخرین فرصت برای نقل و انتقال بازیکنان در لیگ دسته سوم روز سه شنبه 5بهمن 95 می باشد و این فرصت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد .<br></div><br> <br> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td colspan="11" align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr class="trheader"> <td align="center" height="15" width="100%"><span style="font-size: small;"><span class="aheader"> لیگ 3 مرحله دوم - گروه B</span></span></td> <td align="right" width="10%"><br></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr class="tr2header" align="center"> <td class="t000" align="center"><br></td> <td class="t100" align="center" height="15"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">دی اسپورت</span></span></td> <td class="t200" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">بازیها</span></span></td> <td class="t300" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">برد</span></span></td> <td class="t400" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">مساوی</span></span></td> <td class="t500" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">باخت</span></span></td> <td class="t600" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">گل زده</span></span></td> <td class="t700" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">گل خورده</span></span></td> <td class="t800" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">تفاضل گل</span></span></td> <td class="t900" align="center"><span style="font-size: small;"><span class="a2header">امتیاز</span></span></td> <td class="t900" align="center"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">شهدای بابلسر</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">اسپیدار تهران</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">انتظار بجنورد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">پرسپولیس مشهد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">شهدای ماکران میانرود</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">5</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">3</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><b><span style="font-size: small;">6</span></b></td> <td class="t101"><b><span style="font-size: small;">نسل ابومسلم مشهد</span></b></td> <td class="t201"><b><span style="font-size: small;">2</span></b></td> <td class="t301"><b><span style="font-size: small;">1</span></b></td> <td class="t401"><b><span style="font-size: small;">0</span></b></td> <td class="t501"><b><span style="font-size: small;">1</span></b></td> <td class="t601"><b><span style="font-size: small;">1</span></b></td> <td class="t701"><b><span style="font-size: small;">3</span></b></td> <td class="t801"><b><span style="font-size: small;">-2</span></b></td> <td class="t901"><b><span style="font-size: small;">3</span></b></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">7</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">امید حسن آباد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-1</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">8</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">استقلال نوین بجنورد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-1</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">9</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">استقلال جوان گلستان</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">4</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-3</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t901"><br></td> </tr> <tr class="row2" align="center"> <td class="t001" height="15"><span style="font-size: small;">10</span></td> <td class="t101"><span style="font-size: small;">یاران غدیر هشتگرد</span></td> <td class="t201"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t301"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t401"><span style="font-size: small;">0</span></td> <td class="t501"><span style="font-size: small;">2</span></td> <td class="t601"><span style="font-size: small;">1</span></td> <td class="t701"><span style="font-size: small;">6</span></td> <td class="t801"><span style="font-size: small;">-5</span></td> <td class="t901"><span style="font-size: small;">0</span></td> </tr> </tbody> </table> <br> text/html 2017-01-24T07:44:11+01:00 www.aboumoslemfc.ir عبدالرضا زرگری پیروزی نسل ابومسلم در مصاف با استقلال نوین بجنورد در لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور http://www.aboumoslemfc.ir/post/380 <a title="" href="http://www.aboumoslem.ir/Weblog4/Images/Logo_aboumoslemfc_page01_w_702x932.jpg" target="_blank"><img alt="" src="http://www.aboumoslem.ir/Weblog4/Images/Logo_aboumoslemfc_130x173.jpg" align="left" hspace="5" border="0" vspace="5"></a><div style="text-align: justify;">در پایان هفته دوم مسابقات، انتظار و استقلال نوین بجنورد به ترتیب چهار و یک امتیاز کسب کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی استقلال نوین بجنورد عصر دیروز در چارچوب هفته دوم رقابت های لیگ دسته سه شکست استقلال نوین بجنورد مقابل نسل ابومسلم فوتبال باشگاه های کشور، در ورزشگاه تختی مشهد مقابل نسل ابومسلم با یک گل شکست خورد. انتظار، دیگر نماینده فوتبال خراسان شمالی نیز روز شنبه برابر میهمان خود پیام وحدت مشهد سه بر دو به پیروزی رسید.</div> text/html 2017-01-23T13:32:58+01:00 www.aboumoslemfc.ir مصطفی رحمتی اعلام برنامه هفته سوم تا ششم مرحله دوم لیگ دسته سوم http://www.aboumoslemfc.ir/post/379 کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات هفته سوم تا ششم مرحله دوم لیگ دسته سوم فصل 96-95را اعلام کرد.به گزارش نقل از روابط عمومی سازمان لیگ، برنامه مسابقات هفته سوم تا ششم لیگ دسته سوم فوتبال کشور به شرح زیر است:<br><br>&nbsp;هفته سوم&nbsp; ، شنبه&nbsp; 9 بهمن 95 <br>پرسپولیس مشهد- نسل ابومسلم مشهد– ساعت 14- ورزشگاه تختی&nbsp; مشهد<br><br>هفته چهارم پنجشنبه14بهمن95 <br>نسل ابومسلم مشهد- امید حسن&nbsp; اباد– ساعت 14:15- ورزشگاه تختی مشهد<br><br>هفته پنجم سه شنبه19بهمن95 <br>استقلال جوان گلستان- نسل ابومسلم مشهد – ساعت 14:15- ورزشگاه آزادی گرگان <br><br><br>هفته ششم یکشنبه24بهمن95 <br>نسل ابومسلم مشهد- انتظار بجنورد– ساعت 14:15- ورزشگاه تختی مشهد <br>